Standardi zanimanja i kvalifikacija

Standardi zanimanja i kvalifikacija

U Zadarskoj županiji na kojoj je i fokus realizacije projekta Tesla je znao duga je tradicija metaloprerađivačke industrije te je i budući gospodarski razvoj Zadra i okolice usmjeren na rast i održivi razvoj više djelatnosti od kojih se ističe napredak prerađivačke industrije uz koju su usko vezana zanimanja CNC operatera, CNC ljevača i alatničara. Izradu standarda zanimanja i standarda kvalifikacije odradio je stručni tim sastavljen od suradnika na projektu sa Sveučilišta u Zadru – Centar Stjepan Matičević, nastavnika iz Srednje škole kneza Branimira u Benkovcu i suradnika na projektu iz poslovnog sektora vezanog uz stručnu praksu i potencijalno zaposlenje. Standardi u strukovnom zanimanju cijelo vrijeme izrade promatrani su kao spona između obrazovnog sustava i tržišta rada. Realizirani su na način da okupljaju zajedničke ciljeve obrazovanja i gospodarstva na jednom mjestu.

Zanimanja operatera, ljevača i alatničara kvalifikacijski su profil tehničkog područja čiji se procesi rada međusobno isprepliću i povezuju, stoga je bilo bitno poznavati radne aktivnosti u kojima se razlikuju kako bi se izradio što kvalitetniji standard zanimanja i kvalifikacije. Zajedničkim djelovanjem visokoškolskih stručnjaka i stručnjaka tehničkog profila razvijen je standard zanimanja CNC operatera, CNC ljevača i alatničara, proizvodnih deficitarnih zanimanja u tehničkom području.

Standarde u strukovnom obrazovanju treba promatrati kao spone između obrazovnog sustava i tržišta rada. Oni okupljaju zajedničke ciljeve obrazovanja i gospodarstva na jednom mjestu. Strukovno obrazovanje mora pružiti polaznicima širok spektar temeljnih, odnosno općih vještina koje će biti primjenjive na više srodnih poslova ili unutar jednog sektora zanimanja. Zakon o HKO definira Standard zanimanja kao popis svih poslova koje pojedinac obavlja i popis kompetencija potrebnih za njihovo uspješno obavljanje. Standard nekog zanimanja određuju poduzetnici, poslodavci i predstavnici poslodavaca, a služi prije svega kao popis potrebnih znanja i vještina koje pojedinac mora posjedovati da bi bio sposoban raditi u nekom zanimanju.

Standard kvalifikacije označava sadržaj i strukturu određene kvalifikacije, a uključuje sve podatke koji su potrebni za određivanje razine, obujma i profila kvalifikacije, kao i podatke koji su potrebni za osiguravanje i unaprjeđenje kvalitete standarda kvalifikacije. Standard kvalifikacije služi prije svega jasnom definiranju svih ishoda učenja koje osoba, nositelj pojedine kvalifikacije, treba imati. Dodatno, standard kvalifikacije definira i ostale podatke vezane za razinu (npr. preddiplomska ili diplomska), obujam (npr. 120 ili 180 ECTS bodova), profil (npr. u području ekonomije), vrstu (npr. stručna ili sveučilišna), klasu (npr. puna ili djelomična) te elemente osiguravanja kvalitete.

U skladu s nužnom metodologijom, proces izrade standarda kvalifikacija, uključivao je:

  1. a) Proučavanje ključnih poslova i aktivnosti te kompetencija i skupina kompetencija iz standarda zanimanja koje treba uključiti u standarde kvalifikacija i na temelju njih razviti skupine ishoda učenja
  2. b) Pisanje naziva i kratkog opisa jedinica ishoda učenja unutar svake kvalifikacije, uzimajući u obzir skupove kompetencija razvijene u standardu zanimanja
  3. c) Upoznavanje s jedinicama ishoda učenja na odgovarajućoj razini i s ishodima učenja iskazanima u skladu s principima HKO-a te pridruženim primjerima provjere i vrednovanja te dodjeljivanja kreditnih bodova
  4. d) Konzultiranje s dionicima o tome jesu li jedinice ishoda učenja primjerene potrebnoj razini i usklađenje sa traženim skupinama kompetencija.

Rad na izradi standarda kvalifikacija te standarda zanimanja finaliziran je ispunjavanjem obrasca za predlaganje standarda kvalifikacije i njegovo slanje na potvrdu ministarstvu nadležnom za obrazovanje i znanost.

Zanimanja CNC operatera, ljevača i alatničara su kvalifikacijski profili tehničkog područja koji se u procesima rada međusobno isprepliću i povezuju, ali se u radnim aktivnostima bitno i razlikuju. Stoga je bilo potrebno tijekom radnih procesa u suvremenim uvjetima rada i rada s novim tehnologijama identificirati aktivnosti koje ih povezuju i koje ih razlikuju, odnosno čine specifičnim zanimanjima. Uvidi visokoškolskih stručnjaka pedagoškog, andragoškog i psihološkog profila u radne procese i opisi aktivnosti tijekom radnih procesa s visokoškolskim stručnjacima tehničkog profila rezultirali su izradom standarda zanimanja CNC Operatera, CNC Ljevača i Alatničara kao proizvodnih deficitarnih zanimanja u tehničkom području.

Izrada standarda kvalifikacije CNC Operatera, CNC Ljevača i Alatničara, podrazumijevala je sustavan opis stručnih znanja, vještina, sposobnosti i stavova, te stupnja samostalnosti i odgovornosti, koji odgovaraju IV. stupnju Hrvatskog kvalifikacijskog okvira. Stručnjaci pedagoškog, andragoškog i psihološkog profila „CSM“ su u suradnji s nastavnicima SŠKBB i stručnjacima iz odabranog poslodavca zahtjeve ispitanih potreba konkretnih zanimanja na radnom mjestu preoblikovali u osuvremenjene i konkurentne kvalifikacijske zahtjeve.

Izrada ishoda učenja za kvalifikacije operatera, ljevača i alatničara podrazumijevala je aktivnost koja se realizirala paralelno s izradom standarda kvalifikacije, ali prethodi osposobljavanju strukovnih nastavnika. Naime, da bi strukovni nastavnici u budućnosti mogli efikasno obavljati kurikulumsko planiranje i programiranje, neophodno je poznavanje ishoda učenja, i to onih stručnih kao i etičkih. Stručnjaci pedagoškog, andragoškog i psihološkog profila CSM su u suradnji sa profesorima SŠKBB i stručnjacima iz odabranog poslodavca izradili ishode učenja za sva tri zanimanja.

Standardi kvalifikacija će utjecati na olakšanje zaposlenja zbog jasno definiranih stečenih kvalifikacija. Građani će se lakše odlučiti poduzeti mjere po pitanju školovanja te se u konačnici odlučiti na školovanje i prekvalifikaciju bez bojazni da to ne mogu vremenski ili financijski podnijeti. Time će se dugoročno utjecati na povećanje broja građana Republike Hrvatske koji se uključuju u cjeloživotno učenje, završavaju i lakše dolaze posla.

U nastavku možete pronaći izrađene standarde zanimanja i kvalifikacija za navedena zanimanja:

Obrazac-sz_-_cnc_operater

obrazac-sz_-_cnc_ljevac

Obrazac-sz_-_alatnicar

Obrazac-sk_-_jezgrovni_cnc_operater_cnc_ljevac__alatnicar

obrazac-sk_-_diferencijalni_cnc_operater

Obrazac-sk_-_diferencijalni_alatnicar

Obrazac-sk_-_diferencijalni_cnc_ljevac

Comments are closed.