Partneri na projektu

Formiranje partnerskog odnosa između škole prijavitelja i partnera projekta utemeljeno je na komplementarnim ulogama u sustavu obrazovanja i zapošljavanja. Zajednička analiza problematike formirala je i jasne smjernice buduće partnerske suradnje u pogledu raspodjele zadataka u odnosu na postavljene projektne ciljeve. HZZ će kao partner usmjeravati Prijavitelja u pripremi promotivne kampanje u vidu davanja jasnih inputa o stanju na tržištu rada, preferencijama ciljnih skupina, detaljima o planiranim sajmovima zapošljavanja i slično, a svakako će doprinijeti i izradi metodologije i kriterija za odabir kandidata te aktivnom sudjelovanju u selekcijskom procesu i formiranju obrazovnih skupina.

Prezentaciju programa osposobljavanja projektni tim će u 3 navrata provesti u podružnici HZZ-a Zadar te po 2 puta u ispostavama HZZ-a u Benkovcu, Obrovcu i Biogradu kao najvećim gradovima u županiji. Plan aktivnosti također predviđa i prezentacijske aktivnosti na 3 sajmova poslova u Zadru i 3 u Šibeniku. Uz navedene sajmove prezentacija programa vršit će se i u sklopu aktivne participacije na 2 manifestacije Tjedan cjeloživotnog učenja te na 2 Obrtnička sajma u Zagrebu u sklopu kojeg se održava i promocija obrtničkih zanimanja.